Kilka słów o Księdze Jakości Kształcenia:

Zdjęcie

Na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, funkcjonuje Uczelniany System Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia. Celem Systemu jest zapewnienie najwyższej jakości kształcenia oraz stałe doskonalenie programów studiów realizowanych na UMP.

Uczelniany System Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia zapewnia stałą analizę między innymi:
1) procesu kształcenia, w tym organizację i warunki prowadzenia zajęć,
2) oceny jakości kształcenia,
3) organizacji praktyk zawodowych, wakacyjnych i zajęć praktycznych,
4) kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej,
5) jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego,
6) mobilności studentów i doktorantów,
7) procedur potwierdzania efektów uczenia się czy nostryfikacji dyplomów.

System ten to w pierwszej kolejności formalny, strukturalno-organizacyjny obszar norm, regulacji prawnych i procedur związanych z realizacją procesu kształcenia mających na celu spełnianie potrzeb i oczekiwań zarówno interesariuszy wewnętrznych (studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych) jak i szerokiego grona interesariuszy zewnętrznych. Ma on również, choć mniej formalne, ale równie ważne cele promujące profesjonalizm wykonywanej pracy, wzajemny szacunek i rolę szerokiej współpracy pomiędzy nauczanymi i nauczającymi.

Elektroniczna Księga Jakości Kształcenia została przygotowana w celu zestawienia w jednym miejscu, na bieżąco aktualizowanych, informacji o Uczelnianym Systemie Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz obowiązujących na UMP regulacjach prawnych i procedurach związanych z realizacją procesu kształcenia. Na stronach Księgi zamieszczane będą również aktualności o kierunkach wyznaczonych przez Polską Komisję Akredytacyjną do oceny programowej, wyniki przeprowadzonych ewaluacji jak i dane potrzebne do przygotowania raportów samooceny.

» Księga Jakości Kształcenia "W SKRÓCIE"

prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka
Prorektor ds. Dydaktyki

Logotypy

Aktualności

Kierunki studiów wyznaczone do oceny...

24/08/2023

Kierunki wyznaczone do oceny programowej w związku z upływem okresu, na jaki wydana była pozytywna ocena programowa

Kierunki studiów wyznaczone do oceny...

13/01/2023

Kierunki wyznaczone do oceny programowej po raz pierwszy: brak; kierunki wyznaczone do oceny programowej w związku z upływem okresu, na jaki wydana była pozytywna ocena programowa: brak...

Zobacz więcej aktualności

Kontakt

Biuro Obsługi Prorektora ds. Dydaktyki
Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
tel.: 61 854-75-00 / 854-75-38
e-mail: dydaktyka@ump.edu.pl

Zobacz także