O systemie

Uczelniany System Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, stawiając sobie za cel strategiczny zapewnienie jakości kształcenia na jak najwyższym poziomie, biorąc jednocześnie pod uwagę wytyczne określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz dynamicznie rozwijającą się współpracę międzynarodową, utworzył Uczelniany System Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Celem Systemu jest zbudowanie kultury jakości, zbiorowej odpowiedzialności za kształcenie, wzorce zachowań i działań związanych z dbałością o jakość realizacji programów studiów. Kultura jakości oraz procedury projakościowe stanowią system zarządzania jakością kształcenia.

Zewnętrznymi instytucjami działającymi na rzecz doskonalenia jakości kształcenia jest Polska Komisja Akredytacyjna oraz interesariusze branżowi, których ocena decyduje o randze jednostki prowadzącej kształcenie.

» Załącznik do zarządzenia Rektora nr 112/23 - Uczelniany System Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zadania Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia:

Organizacja Uczelnianego Systemu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia:

Nadzór nad USDiZJK:
prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka - Prorektor ds. Dydaktyki

Obsługa administracyjno-biurowa:
Biuro Obsługi Prorektor ds. Dydaktyki
mgr Beata Adamczak
tel. 61 854-75-38
e-mail: uzdizjk@ump.edu.pl